Kølvrå svømmeklub

 Generalforsamling den 25. maj 2021 kl. 19.00

afholdes i mødelokale 1 i Alhedehallerne, Frederiks.

 Dagsorden:

1.  1.Valg af dirigent.

2.  2. Formanden aflægger beretning.

3.  3. Forelæggelse af Regnskab.

4.  4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

Forslag skal være formanden i hænde senest den 16. maj 2021

6. Valg af bestyrelse, samt suppleanter til denne i henhold til §11

     På valg er Jesper (modtager genvalg), Jannie (modtager genvalg)

    Suppleanter: Anni Jensen modtager genvalg.

                           Kaj Sørensen modtager genvalg

 7. Valg af revisor.

      Lone Jeppesen modtager genvalg

8. Eventuelt.

Med venlig hilsen Bestyrelsen