§1.                                                                                                               

 
Klubbens navn er Kølvrå Svømmeklub. Dens hjemsted

Er Viborg kommune.

§ 2.

Klubbens formål er at fremme interessen for og udvikle færdigheder i svømning.

§ 3.

Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen eller en af denne udpeget person. Aktive medlemmer må deltager i klubbens aktiviteter og må, når de opfylder Dansk Idrætsforbund's amatørbestemmelser, deltage i konkurrencer og opvisninger, som er anerkendt af klubbens bestyrelse.

§ 4.

Som aktive medlemmer kan optages enhver der er fyldt 15 år. Desuden kan optages børn, når der finder skriftlig eller personlig henvendelse sted fra forældre eller værge.

§ 5.

Bestyrelsen fastsætter kontingent for èt år ad gangen, på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales ved indmeldelse. Såfremt betaling ikke sker senest 30 dage efter, medfører dette automatisk udmeldelse. Genoptagelse kan herefter først ske, når restancen er betalt. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage medlemmer for kontingent.

§ 6.

Udmeldelse kan ske skriftlig til bestyrelsen eller en af denne udpeget person.

§ 7.

Bestyrelsen kan beslutte foreløbigt at udelukke et medlem, når den finder, at den pågældende i væsentlig har optrådt usportslig eller på anden måde i væsentlig grad har modarbejdet klubben. Bestyrelsen skal, såfremt det udelukkede medlem kræver det, forelægge sin beslutning for den først følgende ordinære generalforsamling, der ved afstemning træffer endelig afgørelse om eksklusionens opretholdelse.

§ 8.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling, afholdes 1 gang årligt i februar-marts måned. Indkaldelse sker ved offentliggørelse med 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Forelæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelse, samt suppleanter til denne i henhold til § 11.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

§ 9

Bestyrelsen kan beslutte afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse hertil skal ske med 8 dages varsel, med angivelse af dagsorden, tid og sted. Bestyrelsen er pligtig til at afholde ekstraordinær generalforsamling inden 1 måned, når mindst 10 stemmeberettigede fremsætter skriftlig og motiveret krav herom.

 

§ 10

Alle medlemmer, der er fyldt 15 år og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder og ikke står i restance, er stemmeberettigede, og valgbare til bestyrelsen efter det fyldte 17. år. Forældre, til børn under 15 år der er medlemmer af klubben, har én stemme pr. barn og er samtidig valgbare til bestyrelsen. Stemmeretten kan kun udøves personligt. Generalforsamlingens beslutning kræver almindeligt stemmeflertal, dog kræves der til ændring af lovene, tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte.

Hvis der fremsættes ønske herom, skal skriftlig afstemning finde sted.

§11

Generalforsamlingen vælger bestyrelse, der består af 1 formand og mindst 4 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter, samt 1 revisor.

Valgene foretages således:

Formanden vælges hvert år.

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og

Revisor vælges hvert andet år.

§ 12.

Bestyrelsen vælger selv næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 13.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og træffer afgørelse i alle forekomne spørgsmål.

§ 14.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er tilstede. I tilfælde af stemmelighed har forman-

den(næstformanden) den afgørende stemme.

§ 15.

Kassereren opkræver kontingent ifølge medlemsprotokol og foretager de eventuelle udbetalinger samt fører et nøjagtigt regnskab over klubbens indtægter og udgifter. Han/hun er ansvarlig for de ham/hende betroede midler.

§ 16.

Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder indenfor klubben.

§ 17.

Klubbens opløsning kan finde sted på en dertil særlig indkaldt generalforsamling. Samme generalforsamling må da tage stilling til anvendelse af klubbens midler.

Godkendt af Jysk Svømmeunion 10-12-73 og

Revideret ved generalforsamling 1974.

Revideret ved generalforsamling 1977.

Revideret ved generalforsamling 1878.

Revideret ved generalforsamling 1980.

Revideret ved generalforsamling 1982.

Revideret ved generalforsamling 1984.

Revideret ved generalforsamling 2011. 

Revideret ved generalforsamling 2018